Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden aanbiedingen Ravelijncenter

Disclaimer
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website aanbieding.ravelijncenter.nl Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Algemeen
Alle op deze website gepresenteerde informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niettemin aanvaarden de samenstellers van deze website geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Elke vorm van aansprakelijkheid voor eventuele schade, direct dan wel indirect, als gevolg van de aangeboden informatie, wordt dan ook door de samenstellers uitdrukkelijk afgewezen.

Garantie, klachten en productinformatie
Ravelijncenter verkoopt zelf geen producten, diensten of aanbiedingen. Aanbieding.ravelijncenter.nl biedt enkel een overzicht van de beschikbare aanbiedingen op het Ravelijncenter. Voor meer informatie m.b.t. de getoonde deals, klachten en/of opmerkingen, verwijzen we u naar de klantenservice van de desbetreffende (web)winkel. Via het contactformulier zal uw vraag dan ook worden doorgezet naar de juiste (web) winkel en verantwoordelijke.

Wijzigingen
Aanbieding.ravelijncenter.nl behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle op deze website staande gegevens, ontwerp, programmatuur etc. worden beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. Niets van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden gekopieerd of verveelvoudigd. Bij signalering van content die inbreuk maakt op deze rechten zullen wij ons beroepen op wettelijke bepalingen.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.